Jan Prokeš, Aluze 1/2004, s.134–135
Čím se liší (tato noc)

Před dvěma lety Irena Dousková ve dvou ohledech upravila svůj autorský profil: jednak přešla k nakladatelství Petrov, jednak se v knize Doktor Kott přemítá přimkla k žánru drobné povídky. Při obojím zůstalo: titul Čím se liší tato noc opět vydává brněnský Petrov a znovu jde o soubor povídek. Tím ovšem bezprostřední shoda končí. Motiv soumračně usedavého lesa na přebalu nové knihy, jakož i sám její enigmatický název příhodně předjímají atmosféru vlastních textů, jež nám v koloritu vesměs baladickém předkládají příběhy z různých časů, ba epoch lidských dějin. U některých povídek nelze přesně stanovit, v jaké době se odehrávají, avšak k rámcové orientaci dopomáhá kompozice sbírky: jednotlivé příběhy jsou řazeny v chronologickém sledu; devatero povídek, jež soubor konstituuje, lze navíc chápat jako trojnásobnou triádu.
První tři příběhy jsou časově nejméně určité. Zavádějí nás do dob od počátku letopočtu až kamsi před práh; odehrávají se převážně v noci a obestírá je atmosféra zvláštní melancholické naděje. Druhá trojice prezentuje údobí vymezené na jedné straně francouzskou revolucí, na druhé straně bitvou u Slavkova. Je to doba četných dějinných zvratů, které se odrážejí i v životech jednotlivců: lidé se pokoušejí podmanit svůj Osud, ten se jim však (se svou příslovečnou ironií) vymyká a mstí. Poslední triáda reflektuje 20.století-obě světové války a nakonec i socialistické Československo opět skýtají prostor k rozehrání drobných i fatálních paradoxů, v jejichž silovém poli pozbývá významu jakékoli jednoznačné hodnocení reality, zrovna tak jako apriorní členění lidí na dobré a špatné.
Čím se liší novinka Ireny Douskové od knihy předešlé bylo tedy naznačeno: široký časoprostorový rozptyl příběhů usměrněný jejich kompozicí. V komplexu devíti povídek nacházíme ovšem témata a motivy, které jsme mohli zaznamenat již v předchozích autorčiných dílech: problematika židovství (zde je markantně přítomná např.v povídkách „Hauzírník“ či „Štěstí“), nenaplněných emocí („Pan řídící“), předsudků („Chuligán“) či zkratů v mezilidském dorozumění („Hauzírník“, „Francouz“).
Snad bude užitečné pro srovnání letmo připomenout charakter povídek předešlé knihy Doktor Kott přemítá. Jednotlivé texty v ní netěžily ani tak z děje, jako spíš z určité konkrétní situace, ve které se před zraky čtenáře obnažoval proces mezilidské interakce. V jeho rámci docházelo obvykle ke střetům jedinců s odlišnými způsoby nazírání světa, přičemž tyto konfrontace nápadně často končily nedorozuměními a neporozuměními, v horším případě i vzájemnou nevraživostí. Dominovalo téma rozporu: ať už to byl rozkol mezi snem a skutečností, mezi plány a jejich výsledkem nebo mezi tím, jak jednotlivé postavy nahlížely samy sebe, a jak je viděli druzí. Zmíněné rozpory zavdávaly podnět ke komice, která ale v pointách některých povídek nemálo potemněla.
Černý humor neschází ani ve sbírce Čím se liší tato noc; často však ztrácí odlehčující ráz vtipu a transponuje se spíše v jakousi polyfunkční paradoxnost. Dousková s ní v této knize pracuje v podstatě metodicky. Při konstrukci paradoxní situace je ovšem více než příhodné využít konfrontačního postupu, čímž se formálně blížíme opět povídkám z Doktora Kotta. Rozdíl spočívá v tom, že se texty z autorčiny nové knihy neomezují na konfrontaci lidských jedinců „o sobě“, nýbrž otevírají interakční prostor v rámci specifických historických horizontů. Jednání a smýšlení postav je zkrátka infikováno symptomy té které epochy a taktéž konkrétní konstelace okolností, v níž se osoby nacházejí, podléhá často zásahu samých Dějin (viz například „Diváci“, „Francouz“, „Štěstí“). Tato nová dimenze (tím spíš, že kniha podléhá přesné kompozici) dává a priori vytušit, že jednotlivé příběhy, jakkoli lakonický bývá jejich děj, mohou generovat několik významových rovin.
Za prototyp nám v tomto ohledu poslouží hned úvodní povídka „Evangelista“, která svérázně reflektuje událost, jež významně ovlivnila ráz následujících staletí: život Ježíšův a zrod křesťanství. Starý muž tu líčí mládenci Ezechielovi „původní“, drastickou verzi Ježíšova početí a života. Povídku lze číst zároveň jako svého druhu filozofický rozhovor. Stařec dokonce žertem nazývá své obydlí „jeskyní“, a třebaže text těží z židovských reálií a nedá se prvoplánově vykládat jako parafráze platónského dialogu, obecná problematika statusu umění (resp.umělecké fikce) a jeho vztahu k praktickému životu přeci jen určitý (byť spíše nagativní) odkaz k Sókratovu žáku sugeruje. Ezechiel hodlá totiž původní starcovo vyprávění pozměnit a sepsat je tak, aby poskytlo lidem naději: „Váš příběh byl krásný, dokonalý… ale snad až příliš-příliš beznadějný. (…) Lidé potřebují trochu útěchy.“ (s.19) Ezechiel trvá na tom, že nový příběh bude pouhou fikcí, avšak: „(…) kdyby tomu i nakrásně někdo uvěřil. může bý pro spisovatele něco lepšího?“ (s.19) Mládenec tedy odmítá svrchovanost jediné pravdy; historická skutečnost může být v silném smyslu aktualizována: pravda není dána, lze si s ní pohrávat. Protihra pravdy a fikce, zvlášť je-li jejím rozhodčím nevyzpytatelná víra, produkuje ovšem ambivalentní výsledky- je to zkrátka ideální generátor již zmíněných paradoxů (např.hned v následující povídce „Kapustňák“: mladý chlapec utone, neboť věří, že jej do vln zavolala jeho matka-mořská panna; povídka je však konstruována tak, že si v jejím závěru zdaleka nejsme jisti, zda se chlapcova pomýlená víra v jistém smyslu nenaplnila a zda to, co se zprvu ukazovalo být fikcí, nebylo přetvořeno v hlubší a upřímnější pravdu, než jakou skýtala vlastní skutečnost).
Potenciál paradoxu kulminuje samozřejmě v povídkách s vyhrocenou pointou, jako jsou „Diváci“, „Štěstí“, či „Francouz“. Zvláště „Diváci“ spolu se silným příběhem „Štěstí“ dokumentují, že příklon Ireny Douskové k žánru drobné povídky není nahodilým rozmarem. Povídky v Doktoru Kottovi jistě nebyly nezdařilé, avšak bylo možné tu a tam jim vytknout jistou redundanci: přílišná snaha o humor či o zevrubnou profilaci postav některým textům ubrala na dynamice. V tomto směru jsou povídky nového souboru podstatně vyváženější, a vezmeme-li v úvahu útlost knížečky spolu s jejím názvem, domnívám se, že představuje téměř ideální noční četbu.


Další recenze:

Martin Nodl, Literární noviny, 22/2004, s.16
Vladimír Novotný, Tvar 12/2004, s.21
Vladimír Karfík, Hospodářské noviny, 26.7.2004, s.9
Ladislav Jurkovič, KAM (příloha časopisu KAM v Brně), 9/2004, s.XIII
Petr Lyčka, Host 10/2004, s.44–45
Tomáš Sedláček, Ranní mozaika ČRo 3-Vltava
Josef Chuchma, MF Dnes, 26.5.2004, s. C/10